என் மனப்பூக்களின் வாசத்தைச் சேமிக்க இந்த வலைப்பூ!!!

Thursday, October 26, 2006

தேவை ஒரு சேவை

என் மகன் ப்ரேம் நிமல்( வயது 16) SS MUSIC கில்
Internship training கிற்காக( multimedia)
சென்னை வருகிறான். அவனுக்கு
ராயப்பேட்டைப் பக்கம் தங்க ஏதாவது
ஒரு நல்ல தங்கும் விடுதியை யாராவது
அடையாளம் காட்ட முடியுமா வலையுறவுகளே!
நானும் முயன்று கொண்டிருக்கிறேன். நன்றி

Powered by Blogger